autocad 2014 810x163

AutoCAD 2015

autocad-2015-badge-256px

Проектирайте всеки детайл

Създайте впечатляващи 2D и 3D проекти с AutoCAD® 2015. Той е наличен във всички софтуерни пакети на Autodesk. AutoCAD Ви помага да ускорите създаването на работни чертежи и строителна документация, която да споделяте в оригинален DWG формат. Версия 2015 има обновен и съвременен интерфейс, с който ще подобрите проектантския процес, а с подобрените функционалности ще ускорите Вашата работа. Отваряте бързо нови и готови чертежи в отделен раздел, имате достъп до съдържанието визуално с Ribbon галерии, и също така лесно откривате функционални бутони с новата Help функция.

 

 

 

AutoCAD 2015:

•  Свързва даесктоп приложението и работата Ви на мобилни устройства
•  Ускорява значително проектантските работни процеси
•  По-добър поглед върху детайлите
•  Пренасяте реалността в чертожния лист на AutoCAD

Обадете ни сега, за да научите повече за всички ползи от работата с AutoCAD.

© AEC Team
 

Новото във версия 2015

1. Файлов формат

Файловият формат остава същия както за версии 2013/2014. Има обаче едно съществено нововъдение - файлът вече няма да носи информация за това дали е правен с учебна (Educational) или работна (Commercial) версия. При команда Save, автоматично се премахва educational plot stamp, ако има тъкъв.

2. Нова начална страница

След отварянето прозорецът на AutoCAD е разделен на табове (раздели). В началото е актовен само еднин -  New tab, но с натискане на символа "+" десния край на New Tab могат да се отворят нови tab-ове. Когато долу е активен бутона Create може да отворите нов или съществуващ чертеж, виждате чертежите, по които сте работили преди, можете да се свържете с Autodesk 360. Ако е активен бутона Learn може да избирате обучителни филмчета и online ресурси за AutoCAD.  Бутоните Create и Learn се намират долу в средата. При отваряне на нов чертеж с командата Open, той автоматично се зарежда в нов tab:

3. Подобрени функции на Help-a

Когато изберете някаквя команда в Help, може с кликване на линк-бутона да видите къде точно се намира в Ribbon интерфейса:

4. Цветни теми за интерфейса.

Това може би е първото нещо, което прави впечатление - новата "Dark" тема на менютата и палетите.

5. Нови галерии в Ribbon интерфейса

При избор на команда за вмъкване на блок, той може да се избира директно от Ribbon-a. Същото важи и при смяна на стила на текстове, дименсии, таблици и мулти-лидери.

6. Управление на Layout-ите

Нов Layout може да се създава и с кликане на символа "+" в дясно от последния лейаут. Когато layout-ите станат много, долу в дясно се появява бутон, с който лесно се прескача от един чертожен лист в друг. В управлението на цветовете на AutoCAD е добавен и цвят за пространството под листа (Layout->Paper background).

7. Подобрена графика -  Line smoothing

Със системната променлива LINESMOOTHING може да се "пусне" anti-aliasing на изчертаните елементи, когато са в 2D wireframe режим (стандартния за AutoCAD). Или иначе казано - да не ви изглеждат наклонените лини като стълбичка, заради пикселите:

Това може да се управлява и през диалоговия прозорец Graphics Performance. Стартира се от иконите долу в дясно - бутона hardware acceleration. Тези настройки не влияят върху качеството на плотиране, а се отнасят само до графичния прозорец на AutoCAD.

8. Подобрения при редакция и създаване на елементи

При команда Move, старото местоположение на преместваните обекти се показва в сиво (fade) докато не се завърши командата:

При изчертаване на сложни линии, AutoCAD вече визуализира цялата линия в момента на изчертаване:

При изчертаване на полилиния, тя е видима със съответния цвят и тип линия каквато е зададена, а не както до сега - с плътна сива линия до момента, в който командата приключи:

9. Подобрено селектиране - ласо

Много удобна нова команда - при нея със задържане на левия бутон на мишката могат да се заоградят като с ласо обектите за редакция. И тук важи правило за пресичащ или непресичащ прозорец на селектираните елементи - ако фигурата се изчертае от дясно на ляво ще се изберат елементите, които попадат изцяло в контура, ако се изчертае в обратната посока, освен това ще се изберат и елемтните, които се пресичат от контура:


Новият инструмент за селектиране се управлява от тук:


10. Предварителен изглед на команда

Новата опция Command Preview в  Selection tab-а в Options панела даа възмождат да видите резултат от командите Trim, Extend, Lengthen, Break и MatchProp по отношение на селектираните обекти. Тази опция  се отанся и за Fillet, Chamfer и Offset. При командите Trim и Extend, след избиране на границата за trim/extend, само с преминаване над даден обект в сиво се вижда резултата:

Preview на командата Match Properties:

11. Подобрения в курсора

Сега курсорът вече показава с малка икона каква е текущата команда. Например при селектиране с ляв или десен прозорец, иконите (autodesk са ги кръстили badges) в курсора са различни:

Когато се пусне команда за определяне на дължина, радиус, ъгъл, площ, обем или командата list, курсорът има въпросителна. Това са командите Inquiry->Distance, Radius, Angle, Area, Volume, List:

При различните команди - Copy, Scale, Move, Rotate:

Посокта на иконката при Rotate, показава посоката на положителните ъгли, настроени в Units:

12. Подобрение на Model space viewport-ите

След създавеане на повече от един Viewport  (в Ribbon-a от View->Viewport Configuration) в моделното пространство, може чрез влачене с мишката да се променят техните размери. Активният прозорец е със синя линия. От знака "+" на контура на прозорците, лесно могат да се създават нови:

13. Подреждане на слоевете

Във версия 2015  ако имате слоеве с имена например такива числа 1, 4, 25, 6, 21, 2, 10, те ще се подредят по естесвеното нарастване на числата ето така: 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25. В предишните версии подредбата щеше да е по строго азбучен ред или така: 1, 10, 2, 21, 25, 4, 6. Това важи за всички списъци на панели - самия Layer панел, Ribbon-а, панелите за hatch и Quick select:

14. Подобрения при чертане на аксонометрии

При чертане на аксонометрия директно в 2D можете да избирате посоките директно от Status лентата в долната част на екрана:

15. Подобрения при форматиране на Mtext

В почти всяка нова верси има някакво усъвършенстване на Mtext редактора. В тази версия са добавени автоматични номерациии (Auto bullets & numbering), автоматична смяна на главни с малки букви, когато потребителят е забравил включен бутона CAPS Lock - ако изпишете пОДОБРЕНИЯ, автоматично ще стане Подобрения и ще се изключи бутона CAPS Lock.

Добавени за нови бутони за subcript и superscript:

Подобрена е функцията Autostack (за изписване на дробни числа):

Добавен е бутон Match Properties:

По-лесно е управлението на табулациите:

 16. Подравняване на текст

Много полезна нова команда - TEXTALIGN. Подравнява текстовете по точката им на вмъкване:

17. Изключване на прихващането по дименсионни линии

Още едно полезно нововъведение - когато слагате дименсии, прихващането по съществуващите дименсии е изключено, с цел избягване на грешки. Управлява се от тук:

18. Fillet в дъговидни сегменти на полилиния

19. Мениджър за точкови масиви

20. Fillet в дъговидни сегменти на полилиния

 

Нововъвденията в AutoCAD от версия 2012 до 2015

  AutoCAD 2015 AutoCAD 2014 AutoCAD 2013 AutoCAD 2012

Потребителски вхoд

Мултифункционaлни Grips

Скривaне и изолирaне по обекти

Избор и създaвaне нa подобни обекти

Изтривaне нa дублирaни обекти

 

Предвaрителен изглед нa свойствa

 

Предвaрителен изглед нa променен vieport

 

Интелигентен комaнден ред

   

Тaбове зa отворените чертежи

   

Нов стaртов тaб

     

Инструмент „нaмери комaндa“ в Help

     

Светъл и тъмен интерфейс

     

Гaлерии в robbon бутоните

     

Подобренa грaфикa

     

Селектирaне с лaсо

     

Предвaрителен изглед нa комaнди

     

Променящи се viewport-и в моделното прострaнство

     

Мoделирaне

Обемни телa и повърхнини

Библиотекa с мaтериaли нa Autodesk

Инструменти зa изгледa в чертожнaтa облaст

Извaждaне нa криви от повърхнини

 

Контекстно зaвисим PressPull

 

Импорт нa фaйлове от SketchUp (SKP)

   

Autodesk ReCap инструмент зa точкови мaсиви

   

Мениджър зa точкови мaсиви, изрязвaне и точки нa прихвaщaне

     

3D Orbit по елемент

     

Дoкументaция

Пaрaметрични огрaничения

Прозрaчност нa слоеве и обекти

Проекции нa изгледи

Рaзрези и детaйлни изгледи

 

Подчертaн текст

 

Aвтомaтичнa номерaция нa текст

     

Комaндa Match Properties в текст

     

Superscript and subscript в тескт

     

Детектор зa CAPS Lock

     

Поздрaвнявaне нa текст

     

Връзки

DGN 8 импорт/експорт/подложки

PDF принтирaне/подложки

IGES, CATIA, Rhino, pro/engineer и step импорт

Импорт от Inventor

 

Autodeks 360 свързaност

 

Съобщения между учaстниците в проектa чрез Autodeks 360

   

Геогрaфски координaти и онлaйн сaтелитни кaрти

   

Съобщения между учaстниците в проектa при локaлен зaпис

     

Иморт с Autodesk translation framework

     

Пoтребителски нaстрoйки и приспoсoбявaне

Зaпис нa мaкроси

Трaнсфер нa лицензa онлaйн

Повече от еднa пaпкa зa плотери

Онлaйн синхронизaция нa нaстройки и крaтки комaнди

 

Мениджър зa Exchange App

   

Exchange Apps в ribbon интерфейсa

   

Нaстройки зa сигурност при зaреждaне

   

Autodesk BIM 360 add-in

     

Мениджър Autodesk Application

     

Доклaд зa производителносттa

     

Разширени възможности

Средства за проектиране

 • вмъкване на карти като подложка от онлайн платформа:

AutoCAD Maps

 • вмъкване на 3D обекти от лазерно сканиране;
 • определяне и извличане на образувателни (криви) от произволна повърхнина;

 • контекстно-зависим инструмент PressPull;
 • връзка с Autodesk SketchBook Designer;
 • моделиране на 3D обекти с произволна форма;
 • анализ на 3D повърхнини - плавен преход между две съседни повърхнини;
 • инструменти за контрол в чертожната област;
 • 3D асоциативни масиви (Array);

 • смяна на координатната система чрез директна манипулация върху иконата на осите;
 • вмъкване на обекти от Autodesk Inventor Fusion;

 

Оформяне на документацията

 • "интелигентен" команден ред - автоматична корекция на команди и предложения за възможни команди;
 • табове с отворените чертежи над чертожната област;

 • различно форматиране на многоредови текстове;
 • предварителен изглед на редактираните свойства на обектите;
 • асоциативни масиви (Array);
 • инструменти за бързо създаване на разрези и детайли от 3D модели;

 • инструмент Blend за полилинии;
 • инструмнет масив (Array) в командата за копиране (Copy);
 • изтриване на дублиращи се обекти;
 • мултифункционални Grips;
 • параметрични чертежи;

 • подобрени възможности на щриховки;
 • прозрачност по слоеве и на отделни обекти;
 • подобрения при spline;
 • автоматична промяна на мащаба за анотативни текстове и дименсии;
 • организация на чертежи в Sheet Sets;

 

 

Потребителски настройки и външни програми

 • сайт за допълнителни приложения Autodes Exchange Apps
 • прехвърляне на настройките върху различни работни места;
 • програмен потребителски интерфейс (API);
 • ribbon интерфейс с потребителски настройки;

 • поддръжка за външни софтуерни разработчици;
 • запис на последователни действия с макроси;

Връзки и съвместимост

 • онлайн връзка между участниците в проекта;
 • връзка с Autodesk 360 - синхронизация на файлове и настройки;
 • импорт на 3D модел директно от Autodeks Inventor;
 • връзка с Autodesk Revit;
 • споделяне на файлове в социалните мрежи;
 • вмъкване и прихващане на PDF файлове, печат в PDF формат;
 • мобилно приложение AutoCAD 360;

 • конвертиране на файлове за AutoCAD от AutoCAD базирани приложения;
 • библиотека с материали на Autodesk;
 • запис на чертежи в по-стари файлови формати;
 • изпращане на модели към 3D принтер;

 

 

 

 

 

AutoCAD базирани продукти

AutoCAD е отличен продукт за проектиране и създаване на документация в практически всички области. Освен базовия продукт, Autodesk nредлага и следните специализирани версии с разширени възможности:

 

acad-a-box-200AutoCAD Architecture - работите в позната AutoCAD среда със специални инструменти за архитектурно проектиране. Изграждането на тримерен проектен модел в AutoCAD среда Ви позволява да създавате автоматично фасади и разрези и изключително бързо да създавате четрожните листове и детайлната информация. Също така AutoCAD Architecture извлича точни спецификации и количествени сметки за оформяне на цялостната проектна документация.
asd-200AutoCAD Structural Detailing  е мощна AutoCAD базирана програма за създаване тримерен модел на конструкцията на сградите (стоманена и стоманобетонна) и последващо генериране на работни чертежи на стоманени (КМ и КМД) и стоманобетонни конструкции (армировъчни и кофражни планове).
acad-mep-box-200AutoCAD MEP е по-добрият AutoCAD за проектиране на сградни инсталации. С AutoCAD MEP по-бързо и лесно се проектират ОВК, ВиК и Електро- инсталациите на сградите. Всички команди на AutoCAD са достъпни - Copy, move и array се прилагат директо върху обекти, специфични за AutoCAD MEP, като тръби, арматура, въздуховоди и кабели. 
acad-e-box-200AutoCAD Electrical включва в себе си цялата функционалност на AutoCAD и пълен набор от инструменти за електро проектиране, голяма библиотека със символи и автоматизирани задачи за електро проекти.
C3D2014AutoCAD Civil 3D е софтуерно решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране, с което се изгражда Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling). Този тримерен динамичен модел осигурява автоматичното обновяване на документацията при промяна в проекта. Измененията върху обектите се отразяват динамично в план, профил, сечение или в спецификациите и по този начин значително ускорявате изработването на проектна документация и сте сигурни за нейната точност. 
acad-map-box-200AutoCAD Map 3D е един от водещите в световен мащаб продукти, предназначени за въвеждане, управление, анализ, интерпретация и визуализация на геопространствени данни. 
autocad-pid-2014-badge-200pxС AutoCAD P&ID можете да създавате, редактирате и управлявате тръбни и инструментални диаграми. Софтуерът предлага лесно изваждане на доклади, редактиране, споделяне и проверка на проектната информация.
autocad-plant-3d-2014-badge-200pxAutoCAD Plant 3D се използва за проектиране , моделиране и  създаване на работна документация на промишлени инсталации в нефтодобивната и нефтопреработващата, химическата, фармацевтичната, пречиствателната промишлености.  Улеснява създаване на документация - изометрични и ортогонални чертежи, спецификации. Производителността на проектирането се увеличава допълнително при използването на продукта съвместно с AutoCAD P&ID.

 

 

Системни изисквания

AutoCAD 2015 System Requirements

System requirements for AutoCAD 2015
Operating System
 • Microsoft® Windows® 8/8.1
 • Microsoft Windows 8/8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
CPU Type For 32-bit AutoCAD 2015:
 • 32-bit Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
For 64-bit AutoCAD 2015:
 • AMD Athlon 64 with SSE2 technology
 • AMD Opteron™ with SSE2 technology
 • Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology
 • Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
Network
 • Deployment via Deployment Wizard.
 • The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.
 • Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.
 • In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions, Windows Server 2003, and Windows 2003 R2 Server editions.
 • Citrix® XenApp™ 6.5 FP1
Memory 2 GB (8 GB recommended)
Display Resolution 1024x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color
Display Card Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities. DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended but not required.
Disk Space Installation 6.0 GB
Pointing Device MS-Mouse compliant device
Digitizer WINTAB support
Plotter/Printer Same as AutoCAD 2013-2014 — system printer and HDI support
Media (DVD) Download and installation from DVD
Browser Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
Side-by-side Install Supported
ToolClips Media Player Adobe® Flash® Player v10 or up
.NET Framework .NET Framework Version 4.5

Additional requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
CPU Type Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology; Intel or AMD Dual Core processor, 2.0 GHz or higher
Memory 8 GB RAM or greater
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1280x1024 True Color video display adapter 128 MB or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Най-новите infra статии

машинно проектиране
Архитектура и строителство
Altium
CAD point on Facebook