autocad 2014 810x163

AutoCAD 2016

autocad-2016-what-new

Проектирайте всеки детайл

Създайте впечатляващи 2D и 3D проекти с AutoCAD® 2016. Той е наличен във всички софтуерни пакети на Autodesk. AutoCAD Ви помага да ускорите създаването на работни чертежи и строителна документация, която да споделяте в оригинален DWG формат. Версия 2016 има обновен и съвременен интерфейс, с който ще подобрите проектантския процес, а с подобрените функционалности ще ускорите Вашата работа. Отваряте бързо нови и готови чертежи в отделен раздел, имате достъп до съдържанието визуално с Ribbon галерии, и също така лесно откривате функционални бутони с новата Help функция.

 

 

 

AutoCAD 2016:

•  Свързва даесктоп приложението и работата Ви на мобилни устройства
•  Ускорява значително проектантските работни процеси
•  По-добър поглед върху детайлите
•  Пренасяте реалността в чертожния лист на AutoCAD

Обадете ни сега, за да научите повече за всички ползи от работата с AutoCAD.

© AEC Team
 

Новото във версия 2016

1. Файлов формат

Файловият формат остава същия както за версии 2013/2014/2015. За тези които са пропуснали: от версия 2015 има едно съществено нововъдение – файлът вече няма да носи информация за това дали е правен с учебна (Educational) или работна (Commercial) версия. При команда Save, автоматично се премахва educational plot stamp, ако има тъкъв.

2. Промени в началната  страница

Променен е стартовията прозорец на AutoCAD - табът (разделът) New Tab е прекръстен на Start. За разлика от предишната версия, той не се затваря при създаването или отварянето на поне един чертеж. Сустемната опроменлива, която управлява показването на Strat раздела е прекръстена от NEWTABMODE на STARTMODE.

 

autocad-2016-what-new-start

3. Управление на Layout-и

За разлика от по-старите версии, ако се опитате да преместите Layout с влачене (drag) зад позиция, която е скрита поради много на брой Layout-и, в тази версия редицата от Layout-i автоматично се премества (Scroll-ва) за да пуснете (drop)  layout-а на правилното място. Ново контекстно меню позволява за заключите Layout-ите в една линия или над лентата за състояние (Status Bar).

autocad-2016-what-new-layouts

4. Лента за състояние (Status Bar)

Много важно подобрение - при наличие на много Layout-и или при свиване на екрана на AutoCAD (на пример при по-малък монитор) иконите на Status Bar-а автоматично се подреждат на два реда с Layout-ите, така че винаги да се вижда поне Model Space таб-а и един Layout.

autocad-2016-what-new-status-bar

5. Ribbon

След представянето на галериите в Ribbon интерфейса на версия 2015, тук вече е помислено и за тези потребители, които не искат тези галерии.  Вече е възможно да премахнете галериите с помощта на системна променлива GALLERYVIEW като й зададете стойност 0. За избор на текстов стил обаче, галериите продължават да са активни. Изчезват изцяло за блокове, като там избора става в стандартния панел за вмъкване на блокове. За избор на стил за оразмеряване галериите се заменат с падащо меню (доста по-удобно). Ето как изглежда вмъкването на блок преди забраняване на галериите в Ribbon-a:

autocad-2016-what-new-ribbon-gallery

6. Системни променливи

Добавена е нова команда, с чиято помощ може да се виждат стойностите на системните променливи - SYSVARMONITOR. По-важната функция обаче е в самия панел, който показва стойностите. Там можем да върнем стойностите на всички променливи по подразбиране с бутона Reset All:

autocad-2016-what-new-system-variable-monitor

7. Revision Clouds (облаци)

Добавени са нови методи на въвеждане – по правоъгълник, полигон, със „свободна ръка“, чрез посочване на обект. При Revision Clouds изчертани с полигон, са по-малко на брой контролните точки (grips). Има възможност за редактиране като при полилинии - добавяне и премахване на върхове, редакция с команди като Trim, Join и т.н.

autocad-2016-what-new-revision-clouds

8. Нова команда за дименсия

Направена е съвсем нова команда за оразмеряване, в допълнение към вече съсществуващите. Тя включва подкоманди за различните видове дименсии и има много важна функция за корекция на кръстосани дименсии. Освен това е добавена възможност да се избере слой за изчертаване на дименсиите по подразбиране, който да е различен от текущия:

autocad-2016-what-new-dim-command

9. Нова точка за прихващане (Object Snap point)

Добавено е прихващане по геометричен център на полилинии:

autocad-2016-what-new-snap-point

10. Автоматична рамка за текстове

Много удобно нововъведение - добавена е опция “Text frame” за Multiline Text директно в Properties панела:

autocad-2016-what-new-text-frame

11. Управление на селектирането

Добавена е възможност за смяна на цвета на селектираните елементи:

autocad-2016-what-new-selection-color

12. Управление на External References - XREF

Значително е подобрено управлението и визуализацията на слоеве и цветове на XREF обекти. Слоевете на XREF вече не се показват в палетата Properties, но все още са достъпни в Ribbon-a. По-важна е новата системна променлива XREFOVERRIDE, която приема стойности 0 и 1. Може да променя цвета на ByLayer на обекти от прикачения файл, без значение как са изчертани. По този начин можете да направите всички елементи на XREF -ната подложка да са с един и същи цвят, което значително подобрява видимостта на подложката:

autocad-2016-what-new-xref-color

13. Подобрения при работа с PDF

Спрямо предишни версии значително е подобрена скоростта (няма лаг) при работа с PDF подложка. Добавен бутон „PDF Options” за настройка на качеството при плотиране с вградения PDF принтер. Могат да се добавят линкове при плотиране в PDF – за изгледи в чертежа, интернет страници и др.

autocad-2016-what-new-pdf

14. Нови свойства на Section Object

Обектите (Section Object), които се създават с командата Section Plane от 3D модели, вече освен досегашните видове Plane, Boundary и Volume имат нов тип - Slice. Section Object вече може да бъде прилаган и към Point Cloud, освен досегашните solids, surfaces, meshes, regions. Контекстния панел за Section Object в Ribbon интерфейса е превърнат в отделно меню (tab) и има повече инструменти на разположение на потребителя.

autocad-2016-what-new-section-object

15. Point Clouds

Основната част от нововъдененията в 3D моделирането е насочена към подобряване на работата с лазерно сканирани точкови масиви(Point Clouds). Point Clouds вече подържат и Section Plane. Ново меню "Section Plane" е добавено в контекстното меню в Ribbon интерфейса за точкови масиви:

autocad-2016-what-new-point-cloud-section-plane

Добавен е нов инструмент Extract Section Lines, с чиято помоще лесно се генерират линии в разреза от Point Clouds, когато е включена опцията Live Sectioning. След избирането на командата, се появава панел, в който могат да се изберат настройките за генериране на линиите в сечението:

autocad-2016-what-new-point-cloud-extract-lines

За точковите масиви вече е наличен контрол на степента на прозрачност:

autocad-2016-what-new-point-cloud-tranparency

Point Clouds вече подържат Dynamic UCS. Ако е включена опцията Segmentation Data от Properties панела, може да се започне изчертаване на обекти върху равнина, определена от face на Point Cloud-а, без да е необходимо да се променя координатната система "на ръка".

В панела 3D Object Snap са вкарани допълнителни режими за прихващане специално за Point Clouds, които включват Intersection, Edge, Pependicular to Edge и Centerline. Прихващането по Edge избира точки от пресичането на две повърхнини, а Corner - точка на пресичане на три повърхнини:

autocad-2016-what-new-point-snap-enchancements

В Point Cloud Manager е добавен възможност за включване и изключване на отделните облаци от точки. Добавена е възможност за запазване на отделните етапи на изрязване на облаците (Crop States):

autocad-2016-what-new-point-crop-states

16. Render

Нов Render Engine замества този от предишните версии. Въведена е оптимизация на предварителните настройки за време и размер, настройките могат да се запазят за последващо рендериране.

17. Navisworks подръжка

Доста добро новъведение - вече е възможно прикачването на файлове на Navisworks като External Reference. Могат да се използват стандартните команди  XREF или специалната команда за Navisworks файлове CMATTACH:

autocad-2016-what-new-navisworks

 

вижте новото в предишната версия AutoCAD 2015 - ново

 

Разширени възможности

Средства за проектиране

 • вмъкване на карти като подложка от онлайн платформа:

AutoCAD Maps

 • вмъкване на 3D обекти от лазерно сканиране;
 • определяне и извличане на образувателни (криви) от произволна повърхнина;

 • контекстно-зависим инструмент PressPull;
 • връзка с Autodesk SketchBook Designer;
 • моделиране на 3D обекти с произволна форма;
 • анализ на 3D повърхнини - плавен преход между две съседни повърхнини;
 • инструменти за контрол в чертожната област;
 • 3D асоциативни масиви (Array);

 • смяна на координатната система чрез директна манипулация върху иконата на осите;
 • вмъкване на обекти от Autodesk Inventor Fusion;

 

Оформяне на документацията

 • "интелигентен" команден ред - автоматична корекция на команди и предложения за възможни команди;
 • табове с отворените чертежи над чертожната област;

 • различно форматиране на многоредови текстове;
 • предварителен изглед на редактираните свойства на обектите;
 • асоциативни масиви (Array);
 • инструменти за бързо създаване на разрези и детайли от 3D модели;

 • инструмент Blend за полилинии;
 • инструмнет масив (Array) в командата за копиране (Copy);
 • изтриване на дублиращи се обекти;
 • мултифункционални Grips;
 • параметрични чертежи;

 • подобрени възможности на щриховки;
 • прозрачност по слоеве и на отделни обекти;
 • подобрения при spline;
 • автоматична промяна на мащаба за анотативни текстове и дименсии;
 • организация на чертежи в Sheet Sets;

 

 

Потребителски настройки и външни програми

 • сайт за допълнителни приложения Autodes Exchange Apps
 • прехвърляне на настройките върху различни работни места;
 • програмен потребителски интерфейс (API);
 • ribbon интерфейс с потребителски настройки;

 • поддръжка за външни софтуерни разработчици;
 • запис на последователни действия с макроси;

Връзки и съвместимост

 • онлайн връзка между участниците в проекта;
 • връзка с Autodesk 360 - синхронизация на файлове и настройки;
 • импорт на 3D модел директно от Autodeks Inventor;
 • връзка с Autodesk Revit;
 • споделяне на файлове в социалните мрежи;
 • вмъкване и прихващане на PDF файлове, печат в PDF формат;
 • мобилно приложение AutoCAD 360;

 • конвертиране на файлове за AutoCAD от AutoCAD базирани приложения;
 • библиотека с материали на Autodesk;
 • запис на чертежи в по-стари файлови формати;
 • изпращане на модели към 3D принтер;

 

 

 

 

 

AutoCAD базирани продукти

AutoCAD е отличен продукт за проектиране и създаване на документация в практически всички области. Освен базовия продукт, Autodesk nредлага и следните специализирани версии с разширени възможности:

 

acad-a-box-200AutoCAD Architecture - работите в позната AutoCAD среда със специални инструменти за архитектурно проектиране. Изграждането на тримерен проектен модел в AutoCAD среда Ви позволява да създавате автоматично фасади и разрези и изключително бързо да създавате четрожните листове и детайлната информация. Също така AutoCAD Architecture извлича точни спецификации и количествени сметки за оформяне на цялостната проектна документация.
asd-200AutoCAD Structural Detailing  е мощна AutoCAD базирана програма за създаване тримерен модел на конструкцията на сградите (стоманена и стоманобетонна) и последващо генериране на работни чертежи на стоманени (КМ и КМД) и стоманобетонни конструкции (армировъчни и кофражни планове).
acad-mep-box-200AutoCAD MEP е по-добрият AutoCAD за проектиране на сградни инсталации. С AutoCAD MEP по-бързо и лесно се проектират ОВК, ВиК и Електро- инсталациите на сградите. Всички команди на AutoCAD са достъпни - Copy, move и array се прилагат директо върху обекти, специфични за AutoCAD MEP, като тръби, арматура, въздуховоди и кабели. 

 

 

autocad-electrical-2016-badge-256pxAutoCAD Electrical включва в себе си цялата функционалност на AutoCAD и пълен набор от инструменти за електро проектиране, голяма библиотека със символи и автоматизирани задачи за електро проекти.
C3D2014AutoCAD Civil 3D е софтуерно решение за Геодезия, Вертикално планиране, Пътно и ВиК проектиране, с което се изгражда Строителен Информационен Модел (Building Information Modeling). Този тримерен динамичен модел осигурява автоматичното обновяване на документацията при промяна в проекта. Измененията върху обектите се отразяват динамично в план, профил, сечение или в спецификациите и по този начин значително ускорявате изработването на проектна документация и сте сигурни за нейната точност. 
acad-map-box-200AutoCAD Map 3D е един от водещите в световен мащаб продукти, предназначени за въвеждане, управление, анализ, интерпретация и визуализация на геопространствени данни. 
autocad-pid-2014-badge-200pxС AutoCAD P&ID можете да създавате, редактирате и управлявате тръбни и инструментални диаграми. Софтуерът предлага лесно изваждане на доклади, редактиране, споделяне и проверка на проектната информация.
autocad-plant-3d-2014-badge-200pxAutoCAD Plant 3D се използва за проектиране , моделиране и  създаване на работна документация на промишлени инсталации в нефтодобивната и нефтопреработващата, химическата, фармацевтичната, пречиствателната промишлености.  Улеснява създаване на документация - изометрични и ортогонални чертежи, спецификации. Производителността на проектирането се увеличава допълнително при използването на продукта съвместно с AutoCAD P&ID.

 

 

Системни изисквания

AutoCAD 2015 System Requirements

System requirements for AutoCAD 2015
Operating System
 • Microsoft® Windows® 8/8.1
 • Microsoft Windows 8/8.1 Pro
 • Microsoft Windows 8/8.1 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Enterprise
 • Microsoft Windows 7 Ultimate
 • Microsoft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows 7 Home Premium
CPU Type For 32-bit AutoCAD 2015:
 • 32-bit Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology
For 64-bit AutoCAD 2015:
 • AMD Athlon 64 with SSE2 technology
 • AMD Opteron™ with SSE2 technology
 • Intel® Xeon® with Intel EM64T support with SSE2 technology
 • Intel Pentium 4 with Intel EM64T support with SSE2 technology
Network
 • Deployment via Deployment Wizard.
 • The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.
 • Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.
 • In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions, Windows Server 2003, and Windows 2003 R2 Server editions.
 • Citrix® XenApp™ 6.5 FP1
Memory 2 GB (8 GB recommended)
Display Resolution 1024x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color
Display Card Windows display adapter capable of 1024x768 with True Color capabilities. DirectX® 9 or DirectX 11 compliant card recommended but not required.
Disk Space Installation 6.0 GB
Pointing Device MS-Mouse compliant device
Digitizer WINTAB support
Plotter/Printer Same as AutoCAD 2013-2014 — system printer and HDI support
Media (DVD) Download and installation from DVD
Browser Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
Side-by-side Install Supported
ToolClips Media Player Adobe® Flash® Player v10 or up
.NET Framework .NET Framework Version 4.5

Additional requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
CPU Type Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3.0 GHz or higher with SSE2 technology; Intel or AMD Dual Core processor, 2.0 GHz or higher
Memory 8 GB RAM or greater
Disk Space 6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card 1280x1024 True Color video display adapter 128 MB or greater, Pixel Shader 3.0 or greater, Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Най-новите infra статии

машинно проектиране
Архитектура и строителство
Altium
CAD point on Facebook